ਘਰ > ਪ੍ਰਤੀਕ > ਆਵਾਜ਼

ਆਵਾਜ਼

ਵਰਗੀਕਰਣ

ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ
ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ
ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ
ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ
ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ
ਆਬਜੈਕਟਸ ਅਤੇ ਦਫਤਰ
ਪ੍ਰਤੀਕ
ਝੰਡਾ
ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਸਰੀਰ